Фондация "Слънце за децата ни"

Основни цели

1. Взаимодействие с държавни и общински органи; неправителствени организации, физически и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на децата; включително и специална закрила в съответствие с действащото законодателство на Р. България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата; 

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на: самотни деца без родители - сираци; лишени от родителски грижи и семейна среда деца; деца страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, тяхното подпомагане с лечение и подобряване начина им на живот.

3. Преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно социално положение, тяхната интеграция в обществото, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство, с оглед благополучието им и тяхното формиране като пълноценни личности.

Акредитация

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” е акредитирана от Министерство на правосъдието на Република България – Органа по международни осиновявания на Република България съгласно Хагската Конвенция за посредничество при международни осиновявания с РАЗРЕШЕНИЕ №№ 53/2005г.; 89/2007г. и 103/2010г., 141/11.05.2015г. за страните:

•  ИТАЛИЯ 

Фондация "Слънце за децата ни"

• ФРАНЦИЯ   

Фондация "Слънце за децата ни"

• ГЕРМАНИЯ

Фондация "Слънце за децата ни"

• КИПЪР   

Фондация "Слънце за децата ни"

• ГЪРЦИЯ 

Фондация "Слънце за децата ни"

• САЩ

Фондация "Слънце за децата ни"

• Швеция 

Акредитация за осиновяване в Швеция

• Белгия 

Акредитация за осиновяване в Швеция

 

Наши чуждестранни патньори

Италия

ИЛ МАНТЕЛО” - Доброволческа асоциация за семейство и осиновяване

ул. „Сан Доменико” № 1

84080 Акуамела ди Барониси (провинция Салерно)

Tel. +39 089 95 36 38
www.associazioneilmantello.it

Швеция
Сдружение за международни осиновявания “Шведски приятели на децата”
Енгсхолмен 1С, Ойебюн 943 35
www.bvadopt.se

Белгия
Асоциация за международни осиновявания “А ла Кроазе де Шмен”
ул. Жозеф Берже, № 13, Женап 1470
www.croiseedeschemins.be

САЩ
АМЕРИКАНС ФОР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕЙТ ЕНД АДОПШЪН (АИАА)
2151Ливернойс, Суит 200, Трой, Мичиган 48083,тел.248-362-1207
www.aiaaadopt.org

ЧАЙНИЗ ЧИЛДРЪН АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (CCAI)
6920 Саут Холи Съркл, Сентениъл, Колорадо 80112, тел. 303-850-9998
www.ccaifamily.org

 

От подписването на Хагската Конвенция за международни осиновявания и нейната ратификация от страна на Република България, е създаден Централен орган по международни осиновявания към Министерство на правосъдието на Република България. Оттогава и до ден днешен Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ”осъществява осиновявания с всички държави, за които има разрешение.

 

 Лиценз

Лиценз

 

Дейност

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” има организация и ред за обслужване на кандидат-осиновителите с местопребиваване в чужда държава за осиновяване на дете – български гражданин както следва:

• Да информира кандидат-осиновителите за документите, които трябва да изготвят и предоставят и за сроковете, в които това следва да стане;

• Да получава, съхранява, превежда и легализира документите, изпратени й от кандидат-осиновителите, да ги подава и завежда в Министерството на Правосъдието;

• Да предоставя редовно на кандидат-осиновителите информация за хода на тяхната осиновителна процедура,

• Да предостави на кандидат-осиновителите изготвения от Министерството на Правосъдието доклад относно личните данни, здравословното състояние, социалния статус и всякаква друга получена информация за предложеното им за осиновяване дете;

• Да посредничи при установяването на контакт между кандидат-осиновителите и предложеното за осиновяване дете и им оказва всякаква подкрепа по време на престоя им в България;

• При необходимост и желание от страна на кандидат-осиновителите да осигури консултации с необходимите квалифицирани специалисти – лекар, психолог, педагог;

• Да осигури на кандидат-осиновителите процесуално представителство пред Софийски градски съд;

• Да осигури всички необходими документи за напускане от детето на пределите на Република България – съдебно решение, акт за раждане и паспорт, издадени от българските власти;

• Да представя в Министерството на Правосъдието четири следосиновителни доклада за осиновеното дете – по един доклад на всеки шест месеца в продължение на първите две години след осиновяването.

    

За осиновяването

Осиновяване на лице с обичайно местопребиваване в България, се допуска съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Когато осиновяваното лице е български гражданин с обичайно местопребиваване в България, се иска съгласие на министъра на правосъдието и осиновяването се извършва от Софийския градски съд.


Само дете с обичайно местопребиваване в България, което е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието, може да бъде осиновено от лице с обичайно пребиваване в чужбина, представило разрешение за осиновяване на дете, съгласно закона по обичайното си местопребиваване и вписан в регистъра на Министерство на правосъдието.

 

Изисквания към кандидат-осиновителите:

 

Да имат право да осиновяват съгласно отечествения си закон;

Да не страдат от тежки хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота им заболявания; 

Да не са лишени или лишавани от родителски права; 

Да не са осъждани; 

Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

Да представят всички необходими документи , изискващи се съгласно българското законодателство;

Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение. 

 

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни