Фондация "Слънце за децата ни"

Основни цели

1. Взаимодействие с държавни и общински органи; неправителствени организации, физически и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на децата; включително и специална закрила в съответствие с действащото законодателство на Р. България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата; 

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на: самотни деца без родители - сираци; лишени от родителски грижи и семейна среда деца; деца страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, тяхното подпомагане с лечение и подобряване начина им на живот.

3. Преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно социално положение, тяхната интеграция в обществото, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство, с оглед благополучието им и тяхното формиране като пълноценни личности.

Акредитация

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” е акредитирана от Министерство на правосъдието на Република България – Органа по международни осиновявания на Република България съгласно Хагската Конвенция за посредничество при международни осиновявания с РАЗРЕШЕНИЕ №№ 53/2005г.; 89/2007г. и 103/2010г., 141/11.05.2015г. за страните:

•  ИТАЛИЯ 

Фондация "Слънце за децата ни"

• ФРАНЦИЯ   

Фондация "Слънце за децата ни"

• ГЕРМАНИЯ

Фондация "Слънце за децата ни"

• КИПЪР   

Фондация "Слънце за децата ни"

• ГЪРЦИЯ 

Фондация "Слънце за децата ни"

• САЩ

Фондация "Слънце за децата ни"

• Швеция 

Акредитация за осиновяване в Швеция

• Белгия 

Акредитация за осиновяване в Швеция

 

Наши чуждестранни патньори

Италия

ИЛ МАНТЕЛО” - Доброволческа асоциация за семейство и осиновяване

ул. „Сан Доменико” № 1

84080 Акуамела ди Барониси (провинция Салерно)

Tel. +39 089 95 36 38
www.associazioneilmantello.it

Белгия
Асоциация за международни осиновявания “А ла Кроазе де Шмен”
ул. Жозеф Берже, № 13, Женап 1470
www.croiseedeschemins.be

САЩ

ЧАЙНИЗ ЧИЛДРЪН АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (CCAI)
6920 Саут Холи Съркл, Сентениъл, Колорадо 80112, тел. 303-850-9998
www.ccaifamily.org

 

От подписването на Хагската Конвенция за международни осиновявания и нейната ратификация от страна на Република България, е създаден Централен орган по международни осиновявания към Министерство на правосъдието на Република България. Оттогава и до ден днешен Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ”осъществява осиновявания с всички държави, за които има разрешение.

 

 Лиценз

Лиценз

 

Дейност

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” има организация и ред за обслужване на кандидат-осиновителите с местопребиваване в чужда държава за осиновяване на дете – български гражданин както следва:

• Да информира кандидат-осиновителите за документите, които трябва да изготвят и предоставят и за сроковете, в които това следва да стане;

• Да получава, съхранява, превежда и легализира документите, изпратени й от кандидат-осиновителите, да ги подава и завежда в Министерството на Правосъдието;

• Да предоставя редовно на кандидат-осиновителите информация за хода на тяхната осиновителна процедура,

• Да предостави на кандидат-осиновителите изготвения от Министерството на Правосъдието доклад относно личните данни, здравословното състояние, социалния статус и всякаква друга получена информация за предложеното им за осиновяване дете;

• Да посредничи при установяването на контакт между кандидат-осиновителите и предложеното за осиновяване дете и им оказва всякаква подкрепа по време на престоя им в България;

• При необходимост и желание от страна на кандидат-осиновителите да осигури консултации с необходимите квалифицирани специалисти – лекар, психолог, педагог;

• Да осигури на кандидат-осиновителите процесуално представителство пред Софийски градски съд;

• Да осигури всички необходими документи за напускане от детето на пределите на Република България – съдебно решение, акт за раждане и паспорт, издадени от българските власти;

• Да представя в Министерството на Правосъдието четири следосиновителни доклада за осиновеното дете – по един доклад на всеки шест месеца в продължение на първите две години след осиновяването.

    

За осиновяването

Осиновяване на лице с обичайно местопребиваване в България, се допуска съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Когато осиновяваното лице е български гражданин с обичайно местопребиваване в България, се иска съгласие на министъра на правосъдието и осиновяването се извършва от Софийския градски съд.


Само дете с обичайно местопребиваване в България, което е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието, може да бъде осиновено от лице с обичайно пребиваване в чужбина, представило разрешение за осиновяване на дете, съгласно закона по обичайното си местопребиваване и вписан в регистъра на Министерство на правосъдието.

 

Изисквания към кандидат-осиновителите:

 

Да имат право да осиновяват съгласно отечествения си закон;

Да не страдат от тежки хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота им заболявания; 

Да не са лишени или лишавани от родителски права; 

Да не са осъждани; 

Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

Да представят всички необходими документи , изискващи се съгласно българското законодателство;

Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение. 

 

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни