Фондация "Слънце за децата ни"

Етапи на процедурата

1. Първият етап се състои във вписване на кандидат-осиновителя (ако става дума за проект за осиновяване от един родител) или на всеки един от кандидат-осиновителите (ако става дума за проект за осиновяване от двама родители) в Регистъра на Министерство на правосъдието на Република България.

 

2. Съветът по международни осиновявания взема решение и прави предложение до Министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина. Министърът на правосъдието дава съгласието си за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в България от осиновителя, съгласно предложението на Съвета по международни осиновявания.

 

Критерии на Съвета по международни осиновявания за определяне на подходящ осиновяващ:

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ извършва проучване на детето и осиновяващите във връзка с конкретното осиновяване, съставя доклади и ги представя на Съвета по международни осиновявания за обсъждане и взимане на решение.


В срок от 60 дни от вписването на децата в Регистъра на децата, подлежащи на осиновяване от лица с обичайно местопребиваване в чужбина, Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ, съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.  Досиетата на децата се разглеждат от Съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в одобренията им за осиновяване на дете. За определяне на осиновяващ Съветът обсъжда всички подходящи кандидатури. При вземане на решението за определяне на подходящ осиновяващ Съветът се ръководи и от възможностите на осиновяващите да осигурят на детето физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.
Решението на Съвета съдържа данни за детето и осиновяващите, както и кратки мотиви за направения избор.

 

Условия по отношение на осиновяващите:

ВЪЗРАСТОВА РАЗЛИКА – разликата във възрастта между осиновяващ и осиновяван не следва да надвишава 50 години по отношение на по-младия и 55 години по отношение на по-възрастния при осиновяване от съпрузи. При осиновяване от едно лице се съобразява по-ниската възрастова разлика.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - в съответствие с българския Семеен кодекс осиновяващите следва да са сключили брак – не е допустимо осиновяване при режим на съжителство / регистрирано или нерегистрирано/. Може да осиновява и само лице.

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ - осиновяващите следва да бъдат в добро физическо и психическо здраве и да не страдат от заболявания, които могат да застрашат живота и здравето на детето, както и такива, които биха били пречка за адекватното задоволяване на потребностите на съответното дете.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ – осиновяващите следва да бъдат със социално – икономическо положение, съответстващо на средното за страната по обичайното им местопребиваване.

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, ако е вписан в Регистъра на осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване. Този регистър се води от Министерство на правосъдието.

 

Изисквания по отношение на осиновявания:

Подлежи на осиновяване:

Дете, настанено в специализирана институция, с дадено съгласие от родителите му за пълно осиновяване или чиито родители са неизвестни;

Дете, отглеждано в специализирана институция и непотърсено шест месеца след изтичането на срока, за който е настанено;

Дете, настанено в специализирана институция, на възраст от 1 до 18 години. Молбите за осиновяване на по-голямо дете или със специални нужди се разглеждат приоритетно;

Братя и сестри, вписани едновременно в регистъра, които не могат да бъдат разделени, освен ако са изчерпани всички възможности да бъдат осиновени заедно;

Дете, навършило 14 години, като за да се допусне осиновяването детето трябва да даде съгласието си пред съда.

Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната и то е вписано в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване, воден от Министерство на правосъдието.

 

3. Определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина, за осиновяване на конкретно дете.

Издава се удостоверението за даване ход на процедурата за осиновяване на конкретно дете, издадено от Министерство на правосъдието във връзка с предложението на Съвета по международни осиновявания, заедно с доклад за детето, придружен с фотоснимка на детето в цял ръст, съставен от Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ към Министерство на правосъдието.

 

4. Осиновяващият трябва да пристигне в България, за да осъществи контакт с детето, като минималната продължителност на този контакт е 5 работни дни. В двумесечен срок от получаване на предложението за дете, осиновяващият трябва да изрази писменото си съгласие или отказ за осиновяването на конкретното дете.  Асоциацията осигурява връзката между Министерство на правосъдието и осиновяващия и извършва посредническа дейност при : организиране и установяване на личния контакт между осиновяващия и детето за срок не по-малък от 5 дни,  подготовка на необходимите документи, подаване на набора документи, заедно с писмената молба на осиновяващия към Министерство на правосъдието, която включва името, което детето ще носи след осиновяването. В двумесечен срок от получаване на доклада за детето, асоциацията изпраща на Министерство на правосъдието уведомление за съгласие или несъгласие за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретното дете.

 

5. В случай на съгласие, процедурата продължава с изричното съгласие на Министъра на правосъдието, като документите се изпращат в Софийски градски съд. 

 

6. В 14-дневен срок от постъпване на преписката в съда се насрочва открито заседание при закрити врата. Съдът се произнася с мотивирано решение, което обявява в съдебното заседание.

Асоциацията осигурява процесуалното представителство на осиновяващия пред съда. Решението влиза в сила след изтичане на 7-дневен срок, считано от датата на произнасянето му.
Решението, произнесено от Софийски градски съд, е съдебно решение със следните правни последици:

Прекъсване на родствените връзки между детето и семейството му по произход;
Създаване на родствена връзка между детето и осиновителите;

Решението е окончателно.

 

7. Асоциацията подготвя необходимите документи и извършва всички действия свързани с:

предаване на съдебното решение в Министерство на правосъдието;
получаване на удостоверение за съответствие по чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване;

издаване на нов акт за раждане на детето;

получаване на задграничен паспорт на детето.

 

8. Заминаване на детето за приемната държава

Осиновителят пристига в Република България. Той взима детето от съответната институция, в която то е настанено. Тези действия се организират и координират от асоциацията. Задължително условие за започване на процедурата по издаване на паспорт на детето е явяването на осиновителя, детето и представител на асоциацията в полицейската служба.  Паспортът се издава в срок от три работни дни, считано от датата на явяване в полицията. Детето и осиновителят трябва да останат в България през този тридневен период, за да получат паспорта на детето, след което детето и осиновителят могат да напуснат страната.


Следва да бъдат предвидени два престоя в България :

- за осъществяване на първи контакт с детето – за най-малко 5 дни, като първият ден на срещата с детето трябва да е работен ден; 

- за уреждане на формалностите по заминаване на детето за приемната държава, необходими са до 5 работни дни. 

Осиновителен процес

Хагска конвенция 

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, която гарантира, че осиновяването е извършено в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права. 

 

Централен орган

Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието,което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания, като приемане на молби на кандидат-осиновители, водене на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужди граждани и регистъра на кандидат осиновителите, изготвяне на проекти на писмени съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване и др. 

 

При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване, който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване.  Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му функции е отправянето на предложение пред министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за дете. 

 

Акредитирани организации 

Българското законодателство изисква дейностите свързани с посредничество по международни осиновявания да се извършват от организации, акредитирани от Министерство на правосъдието и регистрирани в публичния регистър на Министерство на правосъдието.   В този смисъл, за да могат да осиновят от България, осиновяващите трябва да упълномощят българска акредитирана организация.

Често задавани въпроси

 

            1. Кой може да осинови ?

- Семейни двойки или самотни родители. Няма изискване за продължителност на брака или предишни разводи.  

 

            2. Възможно ли е да предприемем директно действия за осиновяване в България?

     - Това е абсолютно забранено (и е нарушаване на закона)!

 

            3. Колко време ще чакаме да осиновим?

Периодът на чакане е динамичен и варира. Той зависи от броя на децата и броя на регистрираните осиновяващи, както и от готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди или дете на по-висока възраст.  

 

            4. Кой подбира и прави предложение за детето което искаме да осиновим?

- Министерство на правосъдието отправя предложението за осиновяване ръководено от интереса на детето и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие.  

 

            5. Какво ще се случи ако откажем предложението ?

- Осиновителите могат да запазят регистрационния си номер, в случай на отказ, ако се окаже, че детето е със специални нужди, за които те не са били информирани предварително и не са изрично заявили, че могат да приемат. В случаите на отказ, Съветът по международни осиновявания предлага детето за осиновяване на други кандидат-осиновители.    

 

            6. Кога трябва да пътуваме до България и колко време трябва да останем ?

 

- Необходими са две пътувания до България. Първото пътуване е след приемане на предложението за осиновяване и е с продължителност от 5  дни. По време на първото пътуване кандидат-осиновителите се срещат с детето и установяват контакт с него, в населеното място, където е институцията в която е детето. При второто пътуване, семейството поема попечителство над детето и след получаване на паспорта и визата (ако е необходима) може да отпътува от България.

 

            7. Ще имаме ли преводач ?

- Всяко семейство се обслужва с цялото внимание, отговорност и грижливост от специалистите, работещи във Фондация “Слънце за децата ни”, в това число и преводач придружител на съответния език за времето на целия престой на семейството.

 

            8. Когато отиваме да вземем детето от дома, в който е настанено, трябва ли да му носим дрехи и обувки ?

- Да, желателно е. Разбира се, детето ще бъде облечено и обуто, но ще напусне дома с дрехите и обувките, които ще му занесете. Трябва да предвидите няколко чифта дрехи и обувки, които детето ще носи до отпътуването си от България.  Хубаво е дрехите, които са от Дома да бъдат оставени за другите деца.

Необходими документи

1. Разрешение за осиновяване на дете съгласно закона по обичайното местопребиваване на осиновителите.

2. Документ, удостоверяващ, че осиновяващите не са лишени и не са лишавани от родителски права, издаден от компетентен орган на държавата по обичайно местопребиваване на  осиновяващите.

3. Социален доклад за осиновяващите, съдържащ и данни за членовете на семейство им, включително и за здравословното им състояние.

4. Документ за здравословното състояние на осиновяващите, който да отразява физическото и психическото здраве на осиновяващите, липсата на тежки хронични, заразни и венерически болести, СПИН, туберкулоза и други такива, застрашаващи живота им.

5. Документ за съдимост на осиновяващите.

6. Удостоверение за сключен брак или акт за раждане на сам осиновител;

7. Кратко описание на осиновяващите – лични данни, националност и гражданство, копие от документ за самоличност – лична карта, или паспорт.

8. Пълномощно от осиновяващите за Фондация “Слънце за децата ни”да ги представлява и им посредничи при осъществяване на дейността по осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в България.

9. Подписан договор между осиновяващите и Фондация “Слънце за децата ни”.

 Бланки на медицински свидетелства

Таблица за разходите, свързани с международното осиновяване

 

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни