Необходими документи

1. Разрешение за осиновяване на дете съгласно закона по обичайното местопребиваване на осиновителите.

2. Документ, удостоверяващ, че осиновяващите не са лишени и не са лишавани от родителски права, издаден от компетентен орган на държавата по обичайно местопребиваване на  осиновяващите.

3. Социален доклад за осиновяващите, съдържащ и данни за членовете на семейство им, включително и за здравословното им състояние.

4. Документ за здравословното състояние на осиновяващите, който да отразява физическото и психическото здраве на осиновяващите, липсата на тежки хронични, заразни и венерически болести, СПИН, туберкулоза и други такива, застрашаващи живота им.

5. Документ за съдимост на осиновяващите.

6. Удостоверение за сключен брак или акт за раждане на сам осиновител;

7. Кратко описание на осиновяващите – лични данни, националност и гражданство, копие от документ за самоличност – лична карта, или паспорт.

8. Пълномощно от осиновяващите за Фондация “Слънце за децата ни”да ги представлява и им посредничи при осъществяване на дейността по осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в България.

9. Подписан договор между осиновяващите и Фондация “Слънце за децата ни”.

 Бланки на медицински свидетелства

Таблица за разходите, свързани с международното осиновяване

 

Вие сте тук:Начало За осиновяването Необходими документи