Фондация "Слънце за децата ни"

Основни цели

1. Взаимодействие с държавни и общински органи; неправителствени организации, физически и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на децата; включително и специална закрила в съответствие с действащото законодателство на Р. България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата; 

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на: самотни деца без родители - сираци; лишени от родителски грижи и семейна среда деца; деца страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, тяхното подпомагане с лечение и подобряване начина им на живот.

3. Преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно социално положение, тяхната интеграция в обществото, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство, с оглед благополучието им и тяхното формиране като пълноценни личности.