Политика за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни Фондация „Слънце за децата ни“, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относноАдминистратора на лични данни

Наименование Фондация „Слънце за децата ни“

 1. ЕИК/БУЛСТАТ :131085747
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 4. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Телефон.:  02/9861409
 6. Наименование на длъжностното лице по защита на личните данни: Стоянка Кирилова Стоянова
 7. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 8. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 9. Телефон.: 02/9861409

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Фондация „Слънце за децата ни“  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.

Чл. 1.(1) Фондация „Слънце за децата ни“  събира и обработвалични данни, които Вие ни предоставяте по повод посредническата нидейност в процедурите по международно осиновяване, с оглед:

•        Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване

•        Подготовка на договори и изпълнениена услуга по договора.

•        Подготовка и обработка на данните, съдържащи се в досието Ви, с цел представяне в Министерство на правосъдието на изчерпателна информация относно разрешението Виза осиновяване на дете – български гражданиниотносно Ваши конкретни характеристики в тази връзка

•        Изпълнение на  нормативните изисквания на Семейния кодекс; Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации; Наредба № 3/24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието; Конвенцията за  защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1995 г., ратифицирана от Република България.

•        Използване на събраните данни с оглед реализирането на процедурата по международно осиновяване, включително процесуалното представителство, както и осъществяване на следосиновително наблюдение в двегодишен срок, считано от приключване на процедурата по осиновяване с влязло в сила съдебно решение.

•        Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.

•        Изпълнение на  всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения

•        Установяване на връзка  по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените съсФондацията договори.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондация „Слънце за децата ни“?

Чл. 2. (1)Фондация „Слънце за децата ни“  събира, обработва и съхраняваследните видове лични данни на своите клиенти:

1. Относно физическата идентичност: имена, личен (персонален) номер, паспортни данни, адрес, месторождение, телефони за връзка и др;

2. Относно психическата идентичност – и по-конкретно относно психично здраве;

3. Относно психологическата идентичност – документи относно психичното им здраве;

4. Относно икономическата идентичност – и по-конкретно: данни за имотното състояние;

5. Относно културната идентичност – интереси, хоби и др. дейности в свободното време;

6. Относно семейната идентичност: семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца и др.);

7. Относно образованието – вид на образованието, допълнителна квалификация и др.;

8. Относно трудовата дейност – професионална биография, данни от трудовата книжка и др.;

9. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, данни за родителските им права и др.

10. Телефони за връзка, ел. поща за установяване на контакт.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват 5 години от приключване на съдебното дело и получаването на 4-те осиновителни доклада в съответствие с принципа на добрата съдебна практика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 4. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Слънце за децата ни“за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база регламентираща дейността по осиновяването.

Право на достъп

Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Слънце за децата ни“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2)Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)Фондация „Слънце за децата ни“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Чл. 6.Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Фондация „Слънце за децата ни“

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 7.(1)Вие имате правото да поискате от Фондация „Слънце за децата ни“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация „Слънце за децата ни“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Слънце за децата ни“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“ не е длъжнада изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3)За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация „Слънце за децата ни“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4)Фондация „Слънце за децата ни“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от Фондация „Слънце за децата ни“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация „Слънце за децата ни“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондация „Слънце за децата ни“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация „Слънце за децата ни“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 9. Вие можете да поискате от Фондация „Слънце за децата ни“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация „Слънце за децата ни“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация „Слънце за децата ни“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1) Ако Фондация „Слънце за децата ни“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фондация „Слънце за децата ни“ не е длъжнада Ви уведомява, ако:

 • е предприелаподходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взелавпоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 12. Администраторът подава данни към държавни органи като Министерство на правосъдието – Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската Конвенция, съд, следствие, прокуратура, както и други ревизиращи органи – при изискване на данните по надлежния ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Други разпоредби

Чл. 13. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.14. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Етични принципи и правила на поведение

Етични принципи и правила на поведение

при осъществяване на посредничеството

при международни осиновявания,

задължителни за членовете и лицата,

които работят във Фондация „Слънце за децата ни”

 

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Тези правила определят етичните правила за поведение на членовете и лицата, които работят във Фондация „Слънце за децата ни”/Фондацията/.

2. Основната цел на тези правила е очертаване на моралните отговорности  на работещите във Фондацията, основните ценности и принципи, които работещите във Фондацията следва да знаят и спазват в своята работа, както и етично поведение в практическата им работа във Фондацията.

3. Правилата за поведение  имат задължителен характер и всеки  от членовете и лицата, които работят във Фондацията  са длъжни да ги спазват.

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

1. Всички  членове  и лица, които работят във Фондацията, са длъжни :

- Да притежават личностни, морални и социални качества, подготовка и опит в областта на услугите свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца;

-  Да не работят в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.

- При осъществяване на дейността си във Фондацията да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и да  дължат лоялност и уважение към клиентите.

- Да осигуряват конфенденциалност на информацията, станала им известна при или по повод на дейността, която осъществяват или са осъществявали в Фондацията.

- Да спазват  професионална тайна, свързана с дейността им във Фондацията. При прекратяване на участието си във Фондацията, не се освобождават от задължението  да спазват професионалната тайна, свързана с дейността им във Фондацията.

- Да работят за утвърждаване авторитета на Фондацията.

2.Членовете и лицата, които работят във Фондацията следва даподдържат висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатяват знанията и уменията си, своевременно да се информиратза промените в нормативната база, свързана с дейността на Фондацията.

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 

1. Членовете и лицата, които работят във Фондацията в поведението си следва да се ръководят от следните принципи:

Законност– спазване на международно правните актове, законите и подзаконовите нормативни актове;

Почтеност – изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност;

Лоялност –   да имат честно, коректно и отговорно поведение;

Безпристрастност–  да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия;

Отговорност – да се ръководят от отговорностите и важността на поетите функции, които изпълняват.

Забрана за дискриминация-  Във всичките си дейности  не могат да осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

ІV. ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

1. В своята дейност членовете и лицата, които работят във Фондацията се ръководят единствено от закона с цел максимална защита интересите на осиновявания и кандидат осиновителите.

По отношение на децата :

            - Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

            - Да разбират и уважават уникалността   на всяко дете.

            - Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете.

            - Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

            - Да работят в най-добрия интерес на детето.

По отношение на кандидат осиновителите :

            - Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;

            - Да информират семейството за всичко, отнасящи се до детето.

            - Да информират семейството за начина, по който се отглежда и възпитава  детето.

            - Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване.

По отношение на други акредитирани за международно осиновяване организации:

            - Да  изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

            - Да обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието  и закрилата на правата на детето.

            - Да работят за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет.

По отношение на обществото:

            - Да работят за  повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

            - Да работят за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействия между професиите, които има отношение към благополучието на децата и семейството.

            - Да работят за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

            - Да работят за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата.

2.При  конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите  да работят в интерес на детето, при коректно и пълно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.

3.Членовете и лицата, които работят във Фондацията, са длъжни да  съдействат и подпомагат органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.

4. Членовете и лицата, които работят във Фондацията следва да работят за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителната процедура.

5. Да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, към колегите си от Фондацията, както и към други неправителствени организации и държавни и общински служби. Да не накърняват личното им достойнство, да не причиняват конфликти и не нарушават техните права и законни интереси.

6. Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и морала.

7. Да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху професионалното, безпристрастно и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

         

           Настоящите етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят във фондация „Слънце на децата ни”, са приети на заседание на Ръководстовото на Фондация „Слънце за децата ни” на 19.12.2014 год.

 

Нашата мисия

"Да изведем всяко изоставено дете от институция и да му дадем възможност да намери своето семейство, да живее в семейна среда, да се развива, обучава и израства, подпомагано от своите родители-осиновители"

Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на самотни деца без родители и деца в неравностойно положение.

Прочети още:

За България

ЗА БЪЛГАРИЯ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria

 

http://www.bulgariatravel.org/eng/index.php

 

http://www.bulgariaphotos.net/

 

http://imagesfrombulgaria.com

 

http://www.visitbulgaria.net/en/articles/history.html

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

Правителство на РепубликаБългария

http://www.government.bg/

 

Министерство на правосъдието

www.justice.government.bg

 

Хагска конвенция

www.hcch.net

 

Държавна агенция за закрила на детето

www.sacp.government.bg

 

Посолство на Франция

www.ambafrance-bg.org

 

Посолство на Швеция

www.swedenabroad.com

 

Посолство на Италия

www.ambsofia.esteri.it

 

Посолство на САЩ

bulgaria.usembassy.gov

 

Посолство на Гърция

info.greekembassy-sofia.org

 

Посолство на Кипър

http://www.mfa.bg/index.php?page=15&staticpage=findanembassy&posolstvo=78

 

Посолство на Германия

www.sofia.diplo.de

Основни цели

1. Взаимодействие с държавни и общински органи; неправителствени организации, физически и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на децата; включително и специална закрила в съответствие с действащото законодателство на Р. България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата; 

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на: самотни деца без родители - сираци; лишени от родителски грижи и семейна среда деца; деца страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, тяхното подпомагане с лечение и подобряване начина им на живот.

3. Преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно социално положение, тяхната интеграция в обществото, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство, с оглед благополучието им и тяхното формиране като пълноценни личности.

Вие сте тук:Начало За нас Политика за защита на личните данни Фондация Слънце за децата ни